Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-63: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“

ZK-01-2021-63.pdf, ZK-01-2021-63pr01.doc

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-01-2021-63
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá L. Vlček
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem určeného pro obce, svazky obcí a vybrané právnické osoby s maximální podporou 3 mil. Kč v podprogramu A (zásobování pitnou vodou), 5 mil. Kč v podprogramu B (odvádění a čištění odpadních vod) a 1 mil. Kč v podprogramu C (ochrana před povodněmi nebo suchem).

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 42 mil. Kč na podporu staveb vodních děl v oblasti vodního hospodářství ve 3 výše uvedených podprogramech. Účelem Programu je zvýšit úroveň zásobování obyvatel Kraje Vysočina pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství, zvýšit podíl čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů a snížit množství znečištění vypouštěného do povrchových nebo podzemních vod, zvýšit úroveň ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Oproti programu v roce 2020 došlo ke změnám výše dotace v jednotlivých podprogramech a v části specifických kritérií. Hlavní důraz bude kladen na spolufinancování projektů podpořených národními či evropskými dotačními tituly.

Přílohou č. 1 tohoto materiálu je návrh výzvy programu včetně formuláře popisu naplnění specifických kritérií a vzorové smlouvy, která je odlišná od schváleného vzoru v odlišném způsobu proplácení dotace.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0156/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený Program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02802.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Stavby ve vodním hospodářství 2021.

Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20. 1. 2021 usnesením č. 003/01/2021/VSP doporučil zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-xx, př. 1 a zabývat se výší alokace pro rok 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-63, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - ......................................

ODS a STO - ..................................

KSČM - ...........................................

STAN a SNK ED – ..........................

ANO - .............................................

Piráti - ............................................

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz