Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-64: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"

ZK-01-2021-64.pdf, ZK-01-2021-64pr01.docx

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-01-2021-64
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor informatiky předkládá návrh dotačního programu v rámci FV na podporu rozvoje ICT a  regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina určeného pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina a NNO se sídlem v Kraji Vysočina, a to s následující různou minimální a maximální podporou na jeden projekt: 

Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy

min. 10 000 Kč, max. 80 000 Kč (50% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram B: Kybernetická bezpečnost                      

min. 20 000 Kč, max. 150 000 Kč (65% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram C: Síťová infrastruktura 

min. 20 000 Kč, max. 250 000 Kč (60% celkových uznatelných nákladů),

Podprogram D: Digitální gramotnost                                     

min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč (70% celkových uznatelných nákladů).

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy elektronickou cestou, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených datových sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí, a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí – otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).

Návrh řešení

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 4,3 mil. Kč na podporu rozvoje ICT a regionální infrastruktury v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti, zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání a zajistit rozvoj síťové infrastruktury v Kraji Vysočina.

V rámci programu „Informační a komunikační technologie 2021“ budou vyhlášeny 4 podprogramy (Elektronické služby veřejné správy, Kybernetická bezpečnost, Síťová infrastruktura, Digitální gramotnost) s celkovou alokací programu 4,3 mil. Kč. Žádosti se budou předkládat do každého podprogramu zvlášť.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor informatiky navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0142/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Informační a komunikační technologie 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02805.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-64, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „INORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“ ve složení:

ČSSD – .................. 

KDU-ČSL - ............ 

ODS a STO - .....................

KSČM - .................. 

STAN a SNK ED – ..................... 

ANO - ............ 

Piráti - ......... 

.........předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor informatiky
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz