Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-66: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021

ZK-01-2021-66.pdf, ZK-01-2021-66pr01.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-01-2021-66
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
Zpracoval H. Koudelová, K. Ubr
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy s maximální podporou 300 tis. Kč na nákup jedné učební pomůcky nebo 100 tis. Kč na opravu jedné učební pomůcky na jeden projekt. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 700 tis. Kč na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol určený pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele. Znění výzvy Programu je obsahem materiálu ZK-01-2021-66, př. 1. Rozdíl oproti minulým rokům je v alokované částce, která byla snížena o 300 tis. Kč.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem. Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje zastupitelstvu kraje jmenovat řídicí výbor a jeho předsedu ve složení viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0147/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený Program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02807.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, je počítáno s Programem UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina bude doplněno po jeho zasedání dne 4. 2. 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-66, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu "UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021" ve složení: 

         Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina)

         Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

         Zastupitelstva Kraje Vysočina; členka zastupitelstva)

         Radek Pátek (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje

         Vysočina)

         PaedDr. Jaroslav Ptáček (Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4)

         Mgr. Roman Křivánek (Vysočina Education);

  •  Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva Mgr. et Mgr. Bohumilou Kobrlovou, která je členkou řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz