Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-68: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021

ZK-01-2021-68.pdf, ZK-01-2021-68pr01.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-01-2021-68
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
Zpracoval R. Žižka
Předkládá M. Houška
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení programu na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích určeného pro obce v Kraji Vysočina (dále jen „Program“).

Program „Bezpečná silnice 2021“ je zaměřen na výstavbu a modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích v Kraji Vysočina a dále zvýšení komfortu cestujících ve veřejné hromadné dopravě.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) připravil k vyhlášení Program „Bezpečná silnice 2021“ v objemu 1 mil. Kč na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Předmětem podpory je výstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy. Svým zaměřením zůstává Program shodný jako v předcházejícím roce, dochází pouze ke snížení maximální výše dotace požadované na jeden projekt na 100 000 Kč. Oproti minulému ročníku nepokračuje podprogram Osvětlení přechodů pro chodce. Celková alokace Programu se snižuje z loňských 1,5 mil. Kč na 1 mil. Kč. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-68, př. 1, a vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0111/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02800.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E - Dotační politika Kraje Vysočina - Fond Vysočiny je počítáno s Programem BEZPEČNÁ SILNICE 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-68, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu "Bezpečná silnice 2021" ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - .....................................

ODS a STO - ..................................

KSČM - ...........................................

STAN a SNK ED – ..........................

ANO - ..............................................

Piráti - ..............................................

  • …………………… předsedou řídicího výboru Programu "Bezpečná silnice 2021";
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 11. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz