Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-69: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021

ZK-01-2021-69.pdf, ZK-01-2021-69pr01.doc

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-01-2021-69
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá J. Tourek
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021 (dále jen „Program“) na podporu provozu mateřských center zajišťujících služby pro rodiny s malými dětmi s maximální podporou 12 tis. Kč na jeden projekt.

Vyhlášením programu dojde k podpoře aktivit na vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin s malými dětmi, zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podpoře rodin se specifickými potřebami a prohlubování mezigeneračního soužití.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 300 tis. Kč na podporu provozu mateřských center zajišťujích služby pro rodiny s malými dětmi. Oproti loňskému programu došlo ke snížení alokované částky z 600 tis. Kč na 300 tis. Kč, a tím i snížení maximální částky na jeden projekt z 20 tis. Kč na 12 tis. Kč.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0169/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02817.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-69, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sociálních věcí (1. 3. 2021)
Termín 1. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz