Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-70: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021

ZK-01-2021-70.pdf, ZK-01-2021-70pr01.doc

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-01-2021-70
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
Zpracoval P. Švanda, J. Bína
Předkládá J. Tourek
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021 v celkovém objemu 1,5 mil. Kč dle přílohy ZK-01-2021-70, př. 1. Cílem tohoto programu je poskytnutí dotace provozovatelům denních stacionářů a center denních služeb na financování provozních nákladů spojených se svozem klientů do těchto zařízení.

 

Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady řidiče, náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel apod.

Součástí materiálu ZK-01-2021-70, př. 1 je i vzorová smlouva o poskytnutí dotace z důvodu odchylky od schváleného vzoru.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021 v objemu 1,5 mil. Kč.

Program ve svých pravidlech a podmínkách meziročně nedoznal změn, pouze došlo oproti loňskému roku ke snížení celkového objemu finančních prostředků programu z původních 2 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Dotace se bude poskytovat ve výši maximálně 1 500 Kč na klienta a měsíc a v případě převisu požadavků se bude tato částka krátit. Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0170/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02804.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-70, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sociálních věcí (10. 2. 2021)
Termín 10. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz