Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-71: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"

ZK-01-2021-71.pdf, ZK-01-2021-71pr01.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-01-2021-71
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá R. Fabeš
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO určeného pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "UNESCO 2021"  v objemu 300 tis. Kč na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V rámci programu neproběhly žádné meziroční změny s výjimkou úpravy maximální částky dotace pro jednoho žadatele ve vazbě na nižší alokaci programu.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0138/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02797.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem UNESCO 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „UNESCO 2021" dle materiálu ZK-01-2021-71, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz