Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-72: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021

ZK-01-2021-72.pdf, ZK-01-2021-72pr01.docx

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-01-2021-72
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
Zpracoval J. Tymová
Předkládá R. Fabeš
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity určeného pro pořadatele krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) s maximální podporou 30 tis. Kč na pořádání krajské postupové přehlídky a 60 tis. Kč na pořádání národní přehlídky.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021“ v objemu 200 tis. Kč na podporu pořadatelů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity. Podmínky a zaměření programu zůstávají stejné jako v loňském roce.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0140/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02809.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Postupové přehlídky v kultuře 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program "POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-72, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz