Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-73: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021

ZK-01-2021-73.pdf, ZK-01-2021-73pr01.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-01-2021-73
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
Zpracoval V. Švarcová, Z. Vondráková
Předkládá R. Fabeš
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina určeného pro upravovatele lyžařských běžeckých tras s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt a vlastníky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků v rámci podprogramu A), Lyžařské běžecké trasy, je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina, a to z důvodu rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšení atraktivity Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. V rámci podprogramu B), Doprovodná infrastruktura, je účelem poskytovaných finančních prostředků zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek, a to z důvodu zvýšení komfortu pro uživatele těchto tras a stezek za účelem zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OKPPCR“) připravil k vyhlášení Program v objemu 1,2 mil. Kč na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina, z toho 600 tis. Kč určených na projekty podprogramu A) a 600 tis. Kč na projekty podprogramu B).

Svým zaměřením zůstává Program stejný jako v roce 2020. Celková alokace Programu se snižuje z loňských 1,5 mil. Kč na 1, 2 mil. Kč. Důvodem pro rozdělení na podprogramy je schopnost pružně reagovat na nepříznivé klimatické podmínky a možnost přerozdělit případné nevyčerpané prostředky z podprogramu A) do podprogramu B), a tím do maximální možné míry vyčerpat alokaci programu.

 

Výzva programu je součástí materiálu ZK-01-2021-73, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

 

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

 

OKPPCR navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0141/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Infrastruktura cestovního ruchu 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02812.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 dle materiálu ZK-01-2021-73, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - ......................................

ODS a STO - ..................................

KSČM - .........................................

STAN a SNK ED – ..........................

ANO - ...........................................

Piráti - ....................................….

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021)
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz