Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-75: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

ZK-01-2021-75.pdf, ZK-01-2021-75pr01.docx

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-01-2021-75
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
Zpracoval A. Mašterová Pohanová, J. Pokorný
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 určeného pro neziskové organizace, školy a obce s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt. 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 22. prosince 2020 usnesením č. 0559/08/2020/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 obsahuje opatření k řešení hlavních bezpečnostních problémů v kraji, identifikovaných na základě bezpečnostní analýzy a finanční zajištění realizace těchto opatření. Realizátorem opatření budou kromě Kraje Vysočina i Policie ČR, obce, školy a neziskové organizace působící v oblasti prevence kriminality.

Ve Fondu Vysočiny je na prevenci kriminality na rok 2021 alokováno 2,9 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení program PREVENCE KRIMINALITY 2021 v objemu 2,9 mil. Kč, z toho na podporu specifických programů primární prevence 2,2 mil. Kč a na podporu programů sekundární a terciární prevence 0,7 mil. Kč.

V předcházejícím období byl program zaměřen pouze na sekundární a terciární prevenci. Převedením oblasti primární prevence do kompetence odboru sekretariátu hejtmana vznikla potřeba řešit všechny úrovně a tato oblast prevence byla zapracována do programu jako nový podprogram.

Výzva programu je obsahem materiálu ZK-01-2021-75, př. 1. Součástí materiálu jsou i vzorové smlouvy pro oba podprogramy z důvodu jejich odlišnosti od schváleného vzoru smlouvy FV.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor sekretariátu hejtmana bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Lumír Bártů (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), BC. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor školství, mládeže a sportu), Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), Mgr. Mjr. JUDr. Dana Čírtková Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina), Mgr. Milada Karásková (Probační a mediační služba ČR), Jan Frenc (Městská policie Jihlava).

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0103/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02798.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Prevence kriminality 2021.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-75, př. 1.

jmenuje
  • řídící výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ ve složení:

Lumír Bártů – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí

Monika Havelková – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí

Petr Horký – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor školství

Jiří Kafka – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí

Dana Čírtková – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Milada Karásková – Probační a mediační služba ČR

Jan Frenc – Městská policie Jihlava,

  • Lumíra Bártů předsedou řídícího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“,
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz