Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-07: Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2018-07.pdf, ZK-02-2018-07pr01.pdf , ZK-02-2018-07pr02.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-02-2018-07
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

HZS Kraje Vysočina požádal o poskytnutí finančního příspěvku 6 500 000 Kč za účelem podpory zabezpečení požární ochrany IZS a ochrany obyvatelstva u HZS Kraje Vysočina v roce 2018. O  příspěvek požádal HZS kraje v srpnu minulého roku. V lednu 2018 svoji žádost aktualizoval z důvodu jmenování nového ředitel HZS kraje k 1. 1. 2018 (ZK-02-2018-07, př. 1).

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout HZS Kraje Vysočina dotaci ve výši 4 500 000 Kč. Ke krytí této dotace se navrhuje využít finanční prostředky, které jsou pro tyto účely schváleny v rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 ve výši 4 500 000 Kč.

HZS Kraje Vysočina nepůsobí pouze na úseku požární ochrany, ale je jednou ze složek systému IZS, který je základním prvkem při zajišťování bezpečnosti obyvatel, zejména při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Je proto žádoucí podpořit tuto složku, aby byla zachována a dále rozvíjena akceschopnost jednotek HZS a tím i bezpečnost v regionu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 2. 2018 a usnesením č. 0264/06/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID OO02449.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 4 500 000 Kč pro HZS Kraje Vysočina na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz