Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-08: Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2018-08.pdf, ZK-02-2018-08pr01.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-02-2018-08
Název Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina poskytuje ze svého rozpočtu dotace obcím na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí (JPO). Mimo neinvestiční dotace, které slouží na zabezpečení běžných potřeb jednotek při její činnosti, poskytoval kraj od roku 2015 dotace na opravy a repase mobilní požární techniky zařazené do výbavy JPO. Konkrétně se jednalo o cisternové automobilové stříkačky (CAS). Důvodem byla snaha o zajištění obnovy zastarávající techniky a udržení akceschopnosti na odpovídající úrovni. Avšak vlivem pozitivního hospodářského vývoje státního rozpočtu se obcím otevřela možnost žádat o dotace ze státního rozpočtu na novou techniku – CAS. Možnost čerpat státní dotaci byla i v předchozích letech, ale částky, které mohly obce ze státního rozpočtu získat, nebyly tak vysoké, aby nákup nové techniky neznamenal výrazný zásah do obecního rozpočtu. Z pohledu obce bylo efektivní investovat do stávající techniky, než pořizovat novou. V posledních letech však byla státní dotace navýšena a zájem obcí o pořízení nové techniky vzrostl. V důsledku toho zájem o dotační program kraje na opravy a repase poklesl. Na základě nové situace a po konzultaci se zástupci HZS kraje a Krajského sdružení SDH Kraje Vysočina bylo doporučeno od tohoto programu prozatím upustit. Avšak pro zachování dosavadní hladiny finanční podpory, která plyne obcím ze strany kraje na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, by bylo vhodné tento program nahradit jinou vhodnou finanční podporou.

Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR ve spolupráci s kraji poskytuje dotace obcím na nákup dopravních automobilu (DA) do vybavení JPO. Kraj Vysočina je v této oblasti rovněž aktivní a přispívá obcím na nákup DA do výše 1/3 ceny projektu, což představuje až 300 000 Kč na jedno DA. Cílem podpory je zajistit zkvalitnění systému IZS, připravenost na krizové a mimořádné situace mj. i z pohledu ochrany obyvatel (evakuace obyvatel, zajištění evakuačních míst, přeprava humanitární pomoci apod.).

S pořizováním DA do vybavení JPO (dosud pořídilo nebo v dohledné době plánuje pořídit DA 172 obcí kraje) se zde nabízí nová možnost, jak povýšit akceschopnost těchto JPO. Např. tím, že tyto jednotky vybavíme dalším technickým zařízením, čímž zvýšíme akceschopnost a využitelnost při ochraně obyvatel. Je to vhodný směr, kterým mohla směřovat nová finanční podpora náhradou za pozastavené dotace na opravy a repase.

Prvotní úvahou na základě předchozích zkušeností z řešení mimořádných situací bylo poskytnutí podpory na technické zařízení typu plovoucí čerpadlo nebo záložní zdroj elektrické energie (dále jen „elektrocentrála“). Nedávné události vyvolané atmosférickými vlivy mající vliv na počet mimořádných událostí i charakter výpadku dodávek elektrické energie s ohledem na počet poruch a dobu jejich odstranění přispěly k přehodnocení prvotní úvahy. Při těchto událostech se významně projevila absence náhradních zdrojů elektrické energie. Dalším důvodem bylo orientační zjištění stavu vybavenosti JPO čerpadly. Jednotky tímto zařízením různé kategorie už většinou disponují. Pro směřování podpory pouze na elektrocentrály hovoří i fakt, že čerpadla lze pořídit ze stávajících dotačních programů kraje, na rozdíl od elektrocentrál. Elektrocentrály splňující technické požadavky spadají do kategorie investic a ze stávajících programů je možné pořídit pouze neinvestiční majetek.

Správnost záměru podpořit vybavení JPO elektrocentrálami prokazují i závěry z vyhodnocení větrné smršti Herwart ze dne 29. 10. 2017, kdy byla zasažena plošně celá ČR, a v rámci Kraje Vysočina bylo řešeno okolo 1400 událostí. Ze strany postižených subjektů byly požadavky na HZS kraje na zajištění poskytnutí záložních energetických zařízení pro sociální zařízení, zemědělské objekty (kravíny) nebo domácnosti. HZS Kraje Vysočina ale v současnosti v tomto směru disponuje pouze omezenými možnostmi. Prioritou je vlastní zabezpečení akceschopnosti jednotek (výjezd jednotek, spojení atd.). V době uvedené události nebylo a nebude v silách HZS Kraje Vysočina poskytnutí záložních zdrojů elektrické energie v takovém počtu, aby uspokojil všechny požadavky.

Při řešení mimořádných situací s výpadky elektrické energie, a nejen těch, by mohly být výraznou pomocí právě JPO obcí vybavené elektrocentrálami. Tyto jednotky však nyní nedisponují vůbec, nebo zcela minimálním počtem elektrocentrál schopnými poskytnout pomoc při dlouhodobém výpadku elektrické energie v takovém rozsahu, jaký způsobila větrná smršť Herwart. Je pravděpodobné, že vlivem změny klimatu, která se v posledních letech projevuje, budou krizové a mimořádné události způsobující výpadky elektrické energie v příštích letech opakovat stále častěji. Je proto nanejvýš vhodné se na tyto situace v předstihu připravit.

Pro minimální zachování základních funkcí v postiženém území je žádoucí především energetická soběstačnost zařízení a firem, kde je nutnost dodávek energie za každé situace a v definovaném minimu. Je vhodné působit na tyto subjekty s cílem si uvedené zdroje pořídit a přijmout filozofii „každá obec, občan si musí poradit nejprve sám“. Kraj může podpořit tuto filozofii např. tím, že bude motivovat obce, aby vybavily své JPO elektrocentrálami v předem definované kvalitě s předurčeností k poskytování minimální pomoci v předem definovaných případech. Především z pohledu krizového řízení a ochrany obyvatel v místě, kde jednotka působí.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného předkládá odbor sekretariátu hejtmana ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 (dále jen „Zásady“). Dotační program bude určen obcím, které mají zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, na pořízení technického zařízení – elektrocentrály pro tyto jednotky. Zásady stanovují mimo formální podmínky pro získání dotace i minimální technické požadavky na elektrocentrály. Technické požadavky byly navrženy poměrně striktně z důvodu náročných podmínek, ve kterých může zařízení při mimořádných situacích pracovat. Náročnost těchto podmínek většinou přesahuje míru běžného využití, přičemž musí být zachována bezpečnost a funkčnost. Jedním z hlavních požadavků je i vzájemná kompatibilita JPO vybavených elektrocentrálami. JPO jsou součástí IZS a ten, pokud má správně a spolehlivě fungovat, musí mít zachovánu i určitou míru kompatibility technického vybavení. Při zásahu spolupracují JPO obcí a JPO profesionálních hasičů. Každá technická odchylka jednotlivých zařízení může a v praxi většinou přináší komplikace, zvyšuje nároky na obsluhu a snižuje celkovou funkčnost systému. Technické požadavky a celé znění Zásad byly připravovány společně s HZS Kraje Vysočina, jakožto koordinující složkou IZS. Byla využita i řada poznatků z dosavadní praxe při řešení mimořádných událostí.

Dotace na technické zařízení je novým typem dotace pro obce, která si klade za cíl podpořit oblast ochrany obyvatelstva. Pružně reaguje na předchozí nedávné mimořádné situace a Kraj Vysočina je pravděpodobně první, který to bude takto systémově řešit. Předpokládá se, že strany obcí bude o tuto dotaci zájem.

Předpokládanou prioritou z pohledu ochrany obyvatel, nikoliv však nutnou podmínkou, je vybavení elektrocentrálami těch JPO, které disponují dopravním autem. Důvodem je rychlé operativní využití elektrocentrál na různých místech. Pokud vycházíme z počtu obcí, které pořídily nebo plánují pořídit DA, a které by si případně odpovídající elektrocentrálu pořídily, jedná se už o dostatečný potenciál pro řešení mimořádných situací.

Cena elektrocentrály splňující požadované technické parametry se pohybuje okolo 50–70 tis. Kč. Na základě této ceny bylo stanoveno minimální a maximální rozpětí dotace při 50% spoluúčasti obce na 25–35 tis. Kč.

V roce 2018 je v plánu vybavit elektrocentrálami okolo 70 JPO. Tomu odpovídá i celková navržená částka k zajištění dotačního programu ve výši 2 000 000 Kč.

Navržené Zásady obsahují i termíny pro předkládání žádostí o dotace a předložení vyhodnocení. Přijímání žádostí je plánováno na květen letošního roku.

V zájmu kraje je udržení vysokého bezpečnostního standardu připravenosti IZS na řešení mimořádných a krizových situací na území Kraje, který je dlouhodobě budován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje a dalšími složkami. IZS kraje je na vysoké úrovni. Aby to tak zůstalo i nadále, je třeba jej udržovat a neustále rozvíjet. Součástí IZS jsou i JPO SDH obcí a akceschopnost každé z nich přispívá k jeho kvalitnímu fungování. Zvýšení akceschopnosti kterékoli ze složek představuje celkové posílení a funkce IZS.

Dotace kraje na nákup elektrocentrál kraje pro JPO neznamená jen motivaci obcí k nákupu žádoucího vybavení, ale i významnou morální podporou, která motivuje a podporuje členy jednotek v další činnosti nebo zapojení mládeže jako budoucích členů jednotky. Nutno podotknout a zdůraznit, že JPO obce je v dnešní době prakticky jedinou složkou, o kterou se může starosta obce opřít při řešení mimořádných a krizových situací.

Z pozice kraje je nanejvýš vhodné monitorovat akceschopnost jednotlivých složek IZS, respektive JPO SDH obcí, a v případě potřeby iniciovat opatření, kterým se akceschopnost jednotky zajistí a případně zvýší. Dotace na technické zařízení je jedním z nich.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 2. 2018 a usnesením č. 0325/07/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

HZS Kraje Vysočina

souhlasí s navrženými zásadami.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

doporučuje usnesením 03/01/2018/BK radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018.


Odbor ekonomický:

aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 259 400 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 dle materiálu ZK-02-2018-08, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz