Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-09: Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2018-09.pdf, ZK-02-2018-09pr01.xls , ZK-02-2018-09pr02.xls , ZK-02-2018-09pr03.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-02-2018-09
Název Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 12. prosince 2017 usnesením č.  0536/07/2017/ZK Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 (dále jen „Výzva“). Současně schválilo i Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018 (dále jen „Zásady“). Na pokrytí požadovaných dotací byly v rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,3 mil. Kč.

V termínu stanoveném Výzvou (31. ledna 2018) byly zaevidovány žádosti 8 obcí Kraje Vysočina (materiál ZK-02-2018-09, př. 1) o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů. Celkové předpokládané náklady na realizaci všech projektů jsou vyčísleny částkou 2 107 070 Kč. Obce požadují dotace ve výši 1 422 630 Kč.

Návrh řešení

Pracovní skupina pro posuzování projektů prevence kriminality, jmenovaná ředitelem krajského úřadu, hodnotila projekty podle podmínek Zásad a Výzvy a na základě posouzení navrhuje poskytnout dotace obcím ve výši dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 2.

Vzhledem k překročení výše finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu navrhuje pracovní skupina ponížení finančních prostředků u třech projektů, a to u projektu města Telč: Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému; města Jaroměřice nad Rokytnou: rozšíření městského kamerového dohlížecího systému; města Třebíč: vrstevnická skupina a poradenství. U  města Telč a Jaroměřice nad Rokytnou bylo ponížení částky z důvodu neefektivnosti jednoho ze dvou požadovaných kamerových bodů. S ohledem na porovnání trestných činů a na návštěvnosti turistů daných měst je projekt města Telč pokrácen nižší částkou něž projekt města Jaroměřice nad Rokytnou. U projektu města Třebíč je částka pokrácena z důvodu nepřiměřeně vysoké částky pro daný účel. Obce s ponížením výše dotace souhlasí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 6. 3. 2018 a usnesením č. 0361/08/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID ZZ02341.

Ekonomický odbor

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5399 je počítáno s finančními prostředky na podporu projektů realizovaných v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na ro 2018.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 1;

rozhoduje
  • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 2 na základě smluv o  poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz