Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-20: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví

ZK-02-2018-20.pdf, ZK-02-2018-20pr01.xls , ZK-02-2018-20pr02.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-02-2018-20
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 2
Popis problému

Výsledek hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017 vykazuje přebytek. Jednou z prioritních oblastí, do které by byly peněžní prostředky získané z přebytku rozděleny, je zdravotnictví, a to konkrétně nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“). Předkládaný materiál navrhuje poskytnout nemocnicím peněžní prostředky formou příspěvku na provoz s určením na úhradu rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.

Všechny nemocnice očekávají na rok 2018 deficitní (ztrátové) hospodaření. Nárůst nákladů ovlivní zejména nárůst osobních nákladů v souvislosti s růstem platových tarifů zdravotnických pracovníků ve výši 10 % dle vládního nařízení, které je účinné od 1. 1. 2018, ale také z důvodu vyšších nákladů na zajištění ústavní pohotovostní a lékařské pohotovostní služby.

Úhradová vyhláška na rok 2018 sice předpokládá zvýšení výnosů za poskytnutou zdravotní péči, ale toto zvýšení proporcionálně neodpovídá růstu veškerých nákladů nemocnic. Nemocnicím by mělo na provoz letos chybět cca 168 mil. Kč.

Při rozdělení peněžních prostředků mezi jednotlivé nemocnice byl zohledňován jeden z nejvýznamnějších (největších) ukazatelů rozpočtu, a to předpokládaný objem osobních nákladů na rok 2018. Pracovní návrhy rozpočtů nemocnic (plánů výnosů a nákladů) na rok 2018, výpočet pro rozdělení příspěvku a další ekonomické, výkonnostní ukazatele jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2018-20, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro jednotlivé nemocnice v celkové výši 100 000 000 Kč za účelem úhrady rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.  

V případě schválení výše uvedeného příspěvku na provoz nemocnice zpracují a předloží radě kraje ke schválení vyrovnaný plán výnosů a nákladů na rok 2018.

Stanoviska Rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0419/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k předloženému materiálu připomínky.

Odbor informatiky

podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-04 (materiál ZK-02-2018-xx, př. 2).

Návrh usnesení schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice na úhradu rostoucích nákladů nemocnic, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 337 400 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 428 100 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši
  17 947 700 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 13 118 900 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 167 900 Kč

za účelem úhrady rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz