Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-22: Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017

ZK-02-2018-22.pdf, ZK-02-2018-22pr01.xls

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-02-2018-22
Název Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 v celkové výši cca 767 mil. Kč.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2018. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2017, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2017 více než 766 900 000 Kč. Z  této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 247 444 514 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0194/01/2018/ZK), do kapitoly Doprava ve výši 150 000 000 Kč (pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny dle usnesení č. 0227/01/2018/ZK), v zastupitelstvu kraje byla také schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018 ve výši 58 000 000 Kč (usnesení č. 0248/01/2018/ZK). Celkově se jedná o částku 455 444 514 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2018, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2017. Tyto požadavky představují mimo jiné žádosti o dary. Na kraj byl zaslán požadavek na poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1 750 000 Kč. Dále byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech – škody po zimě - realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny) a kapitoly Zdravotnictví (částka 100 000 000 Kč pro nemocnice zřizované krajem na úhradu rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven). Výše uvedené požadavky budou samostatnými materiály předloženy zastupitelstvu kraje  ke schválení . V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 budou do rozpočtu kraje na rok 2018 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 ze ZBÚ kraje a účtu ČNB – základní běžný - školství. Ekonomický obor dále navrhuje zbývající část disponibilních prostředků z roku 2017 ve výši 157 475 508,39 Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Z tohoto převodu bude částka 125 000 000 Kč alokována na výstavbu krajského úřadu, budovy E.

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2017 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2018 dle materiálu ZK-02-2018-22, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 157 475 508,39 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Z tohoto převodu bude částka 125 000 000 Kč alokována na výstavbu krajského úřadu, budovy E.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0442/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

zapojení část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz