Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

ZK-02-2018-62.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-02-2018-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2213/39/2017/RK ze dne 5. 12. 2017 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit smluvní zajištění provozu na trati 243 Moravské Budějovice – Jemnice, dopravcem Railway Capital, a. s., Plzeňská 157/98, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 24158071. V materiálu ZK-02-2018-62, př. 1 je uveden návrh smlouvy. Pro kalendářní rok 2018 se jedná o navýšení finančních prostředků na krytí prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy o částku 706 649 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje předložit zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu kraje ke schválení. Návrh spočívá ve:

  • schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 706 649 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 706 649 Kč;
  • zrušení usnesení č. 0581/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017;
  • stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 903 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0429/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 259 400 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava,  § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 706 649 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 706  649 Kč na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;

ruší

usnesení č. 0581/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 903 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

Odpovědnost rada kraje (27. 3. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz