Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-67: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění

ZK-02-2018-67.pdf, ZK-02-2018-67pr01.pdf , ZK-02-2018-67pr02.pdf , ZK-02-2018-67pr03.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-02-2018-67
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1791/33/2016/RK ze dne 11. 10. 2016 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16 (dále jen „Pravidla“), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.

V termínu pro přijímání žádostí o dotaci pro pořadatele krajských postupových nebo národních přehlídek, tj. do 31. ledna 2018, bylo doručeno celkem 8 žádostí s celkovým objemem požadovaných dotací ve výši 267 500 Kč, které byly odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu zkontrolovány po formální i obsahové stránce. Seznamy pořadatelů společně s navrhovanou výší dotace, které byly předloženy k rozhodnutí radě kraje, jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2018-67, př. 1. Jedna žádost je navrhována ke schválení zastupitelstvu kraje (jedná se o krajskou postupovou přehlídku Třešťské divadelní jaro 2018, jejímž pořadatelem je Město Třešť), dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 2.

S podpořeným pořadatelem bude následně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 3. V souladu s Pravidly bude dotace vyplacena zpětně po ukončení přehlídky na základě závěrečného vyúčtování. V rozpočtu kapitoly Kultura je pro rok 2018 na poskytování dotací dle Pravidel alokována částka ve výši 400 000 Kč, přičemž celkový finanční objem dotací navrhovaných k podpoře činí 267 500 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 2. 2018 a usnesením č. 0332/07/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

V rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění. 

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02382

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č.  06/16;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 3.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz