Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-80: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

ZK-02-2018-80.pdf, ZK-02-2018-80pr01.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-02-2018-80
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí o finanční dar na zajištění nákladů souvisejících s účastí oddílu mužů v Extralize ČR (ZK-02-2018-80, př. 1). Prostředky budou použity především na financování nájmu sportovišť a na dopravu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, finanční dar ve výši 200 000 Kč na činnost oddílu mužů v Extralize ČR dle materiálu ZK-02-2018-80, př. 1. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2018 rozpočtovány prostředky na poskytnutí daru, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 200 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.

Dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 2. 2018 a usnesením č. 0351/07/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. 

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O02495.0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 259 400 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, dle materiálu ZK-02-2018-80, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz