Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-86: Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů

ZK-02-2018-86.pdf

Číslo materiálu 86
Číslo jednací ZK-02-2018-86
Název Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
Zpracoval O. Králík
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší financování vybavení stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč (dále také "škola") po provedení jeho rekonstrukce v roce 2018.

Stravovací provoz školy je v současné době v neuspokojivém stavu, proto byla jeho rekonstrukce zařazena do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. Předpokládaná hodnota nového vybavení stravovacího provozu činí 6 015 tis. Kč bez DPH, přičemž zahrnuto v rozpočtu akce realizované odborem majetkovým je vybavení v hodnotě 3 007 tis. Kč bez DPH, které je součástí stavby. V tuto chvíli tedy není kryto pořízení nutného vybavení stravovacího provozu v předpokládané hodnotě 3 008 tis. Kč bez DPH, které je samostatnými movitými věcmi.

Za účelem nalezení řešení financování proběhla schůzka s ředitelem školy. Vzhledem k finančním možnostem školy a plánu obměny dlouhodobého majetku školy není možno zapojit fond investic nebo rezervní fond školy. Ředitel školy navrhl vzhledem k aktuálnímu technickému stavu jednoho stávajícího konvektomatu odložit pořízení jednoho nového na příští období. Zároveň navrhl odložit nákup vozíku na olej, výrobníku čaje a namísto nákupu dvou kuchyňských robotů provedení jejich repase z provozních prostředků školy. Uvedenými kroky se sníží finanční nárok na dokončení realizace akce na hodnotu 1 834 tis. Kč bez DPH, tedy na hodnotu 2 219 tis. Kč včetně DPH. O tuto částku škola žádá zřizovatele.

Vybavení rekonstruované školní kuchyně Střední školy stavební Třebíč je jako další možný požadavek kapitoly Školství, mládeže a sportu uveden v rozpočtu kraje na rok 2018.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje poskytnout škole finanční prostředky za účelem dokončení realizace akce k nákupu nezbytného vybavení stravovacího provozu. Finanční prostředky ve výši 2 219 tis. Kč budou poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, která bude navýšena za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva. Za tímto účelem OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 2 219 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 219 tis. Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 422 tis. Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 797 tis. Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO: 60418451 na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0482/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraj, položky Nespecifikovaná rezerva činí 259 400 tis. Kč.

Odbor informatiky

Uvedená položka byla zaevidovaná v systému eDotace pod ID O02520.0001.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 2 219 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 219 tis. Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 422 tis. Kč a  závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 797 tis. Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO: 60418451 na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz