Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-06: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

ZK-02-2019-06.pdf, ZK-02-2019-06pr01.doc , ZK-02-2019-06pr02.doc , ZK-02-2019-06pr03.doc

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-02-2019-06
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 8/2018 dne 11. 12. 2018 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2018 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2019 dne 29. 1. 2019.

Za ukrajinskou a českou stranu byla navržena řada projektů, které by se v rámci partnerské spolupráce mohly v roce 2019 realizovat. V termínu 20. až 23. 2. 2019 se uskutečnila pracovní cesta členů Stálé konference do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (zápis je přílohou materiálu č. 1, ZK-02-2019-06, př. 1), jejímž účelem bylo především všechny navrhované projekty osobně navštívit a prohlédnout. Ukrajinská strana již dodala v písemné podobě rozpočty všech navrhovaných akcí. Výše finančního podílu ukrajinské strany u všech navržených investičních projektů splňuje podmínku 50 % : 50 %.

Jedním z cílů výše zmíněné pracovní cesty bylo také přivézt informace o aktuální situaci na Ukrajině. Po projednání s ukrajinskou stranou je pro ně největší pomocí pokračovat i nadále ve spolupráci obou regionů, a to ve stejných intencích jako doposud, protože dlouhodobá spolupráce, vytváření trvalých hodnot a poskytování pomoci potřebným lidem, je pro ukrajinskou stranu tím největším přínosem. 

Dne 25. 2. 2019 se uskutečnilo řádné zasedání Stálé konference. Ta na základě závěrů z výše zmíněné pracovní cesty rozhodla o finálním výběru konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatská oblast Ukrajiny na rok 2019.

 

Výběr investičních projektů na rok 2019 splňuje následující požadavky:

  • zaměření na chudé a potřebné oblasti, havarijní situace;
  • zaměření na nejpotřebnější resorty (školství, sociální oblast, zdravotnictví);
  • plošné rozprostření projektů do celé Zakarpatské oblasti (nejen na jeden okres);
  • podíl spolufinancování 50 % : 50 %;
  • dokončení rozpracovaných projektů.

Konkrétní seznam projektů vybraný Stálou konferencí pro rok 2019 je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-02-2019-06, př. 2). Vyjádření Stálé konference je obsaženo ve stanoviscích k tomuto materiálu.

Návrh řešení

OSH navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0357/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Stálá konference

Stálá konference na svém zasedání dne 25. 2. 2019 projednala a schválila návrh rozpočtu konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatí na rok 2019.

Ve Stálé konference jsou zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 osoba za každý klub).

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 je v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) uvažována částka 6 milionů Kč na úhradu nákladů v rámci podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O0 2815.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz