Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-11: Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018

ZK-02-2019-11.pdf, ZK-02-2019-11pr01.xls , ZK-02-2019-11pr01upr01.xls

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-02-2019-11
Název Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2019. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2018, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2018 cca 841 900 000 Kč. Z  této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 339 317 968,40 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0044/01/2019/ZK), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 400 000 Kč (pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkův Brod z.s. dle usnesení č. 0008/01/2019/ZK), v zastupitelstvu kraje byl schválen převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 11 553 992,90 Kč (usnesení č. 0044/01/2019/ZK – splátky zápůjček od příspěvkových organizací). Celkově se jedná o částku 353 271 961,30 Kč.

V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2018 musí být do rozpočtu kraje na rok 2019 zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018. Po výše popsaných operacích zůstává k dispozici částka ve výši 484 602 685,11 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2019, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2018. Byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech – škody po zimě a částka 100 000 000 Kč na rekonstrukce mostů - realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny). Výše uvedený požadavek bude zastupitelstvu kraje předložen ke schválení samostatným materiálem. Dále byl vznesen požadavek na zapojení do rozpočtu kraje roku 2019, do kapitoly Zdravotnictví ve výši 80 000 000 Kč (položka rezerva) a do kapitoly Požární ochrana a IZS ve výši 4 000 000 Kč na pořízení projektové dokumentace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Ekonomický obor dále navrhuje převod ve výši 150 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na realizaci staveb II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba a 9. stavba a II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba.  Zbývající část disponibilních prostředků z roku 2018 ve výši 100 602 685,11 Kč navrhujeme převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019 dle materiálu ZK-02-2019-11, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na realizaci dopravních projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba a 9. stavba a II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba. Zbývající část disponibilních prostředků z roku 2018 ve výši 100 602 685,11 Kč odbor ekonomický navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0356/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz