Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-12: Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2019-12.pdf, ZK-02-2019-12pr01.pdf , ZK-02-2019-12pr02.pdf , ZK-02-2019-12pr03.pdf , ZK-02-2019-12pr04.pdf , ZK-02-2019-12pr05.pdf , ZK-02-2019-12pr06.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-02-2019-12
Název Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 6
Popis problému

HZS Kraje Vysočina požádal kraj o dva finanční příspěvky. První ve výši 6 500 000 Kč žádá za účelem zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů v roce 2019. O příspěvek požádal HZS kraje v srpnu minulého roku (ZK-02-2019-12, př. 1). Finanční prostředky budou využity na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina pro zabezpečení života, zdraví a majetku občanů s využitím poplachového plánu kraje. Dále prostředky poslouží k obnově a rekonstrukci objektů a prostředků, ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které používá k plnění svých úkolů. Prostředky budou využity zejména tam, kde se nedostávají ze státního rozpočtu.

Druhý finanční příspěvek ve výši 4 000 000 Kč žádá HZS kraje za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu stanice HZS Kraje Vysočina s dislokací v městě Jihlavě. Důvodem je, že stav stávající stanice již nesplňuje potřebné podmínky pro řádnou činnost jednotek HZS, které jsou zde dislokovány.  Předpokládaná celková částka za zpracování projektové dokumentace je ve výši 6 000 000 Kč. Žádost a důvodová zpráva jsou obsaženy v materiálu ZK-02-2019-12, př. 2.

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout HZS Kraje Vysočina dotace ve výši:

  1. 4 500 000 Kč  za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které používá k plnění svých úkolů. Ke krytí této dotace se navrhuje využít finanční prostředky, které jsou pro tyto účely schváleny v rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 ve výši 4 500 000 Kč (ZK-02-2019-12, př. 3).
  2. 4 000 000 Kč za účelem zpracování projektové dokumentace na výstavbu objektu stanice HZS Kraje Vysočina - s dislokací v městě Jihlava (ZK-02-2019-12, př. 4).

HZS Kraje Vysočina nepůsobí pouze na úseku požární ochrany, ale je jednou ze složek systému IZS, který je základním prvkem při zajišťování bezpečnosti obyvatel, zejména při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Je proto žádoucí podpořit tuto složku, aby byla zachována a dále rozvíjena akceschopnost jednotek HZS a tím i bezpečnost v regionu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0360/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02809 a ID O02810.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 je na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina schválená částka 4 500 000 Kč. O finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu stanice Jihlava ve výši 4 000 000 Kč bude navýšena kapitola Požární ochrana a IZS, § 5511 z disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 (zpracováno v samostatném materiálu).

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz