Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-26: Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

ZK-02-2019-26.pdf, ZK-02-2019-26pr01.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-02-2019-26
Název Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem bude část pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Na Krajský úřad Kraje Vysočina, OM  se obrátila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se žádostí o vydání souhlasu se stavbou a se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemku KN par. č. 3 v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, nutných pro úpravu návsi a chodníků v obci  Nová Ves u Nového Města na Moravě, dle projektové dokumentace stavby s názvem „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“, vypracované ve stupni DUR + DSP společností Uniprojekt, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou pod číslem zakázky 167/2018. 

Usnesením 0184/03/2019/RK ze dne 05.02.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat souhlas se stavebním záměrem "Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě" a uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Současně rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku KN par. č. 3, zastavěného stavbou, investorovi stavby. Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina byla uzavřena dne 20.02.2019. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, bude ke dni 19.3.2019 splněna. 

Pozemek KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě získal Kraj Vysočina na základě Smlouvy darovací ze dne 20.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2006 (V-3354/2006-714). Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001 - Dodatku č. 357 ze dne 15.09.2009 a  Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina. 

Pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 466 pro k. ú. a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s příslušným správcem majetku, navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ převést darem část pozemku KN par. č. 3, která bude zastavěna upravenou návsí a chodníky obci Nová Ves u Nového Města na Moravě a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se zaváže tyto části pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbě bylo vydáno souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou.

rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 2. 2019 a usnesením č. 0184/03/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ převést darem část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz