Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-31: Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany

ZK-02-2019-31.pdf, ZK-02-2019-31pr01.doc , ZK-02-2019-31pr02.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-02-2019-31
Název Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál řeší možnost odstranění duplicitního vlastnictví u pozemku zastavěného silnicí III. třídy v  k.  ú. Heřmanice    Rouchovan a obci Rouchovany.

V katastru nemovitostí je veden duplicitní zápis vlastnictví k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v  k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č.  161, a  to pro Kraj Vysočina a pro Obec Rouchovany.

Vlastníkem pozemku par. č. 1529/3 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany se stal Kraj Vysočina podle  zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z  majetku ČR do majetku krajů v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR  čj. 3796/2001 ze dne 10.  9.  2001, s účinností od 1. 10. 2001. Hospodaření s uvedeným pozemkem bylo svěřeno Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Obci Rouchovany vzniklo právo k uvedenému pozemku na základě zákona č. 172/1991 Sb. o  převodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí podle návrhu na zápis majetku obce ze dne 11. 4. 1994.

Pozemek par. č. 1529/3 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan je zastavěn silnicí III/15249.

Vlastníkem silnic II. a III. tříd jsou podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb. kraje, na jejichž území se silnice nacházejí, obce jsou vlastníky místních komunikací.

Obec Rouchovany projevila zájem vyřešit duplicitní zápis vlastnictví k uvedenému pozemku a usnesením zastupitelstva obce č. 6 ze dne 7. 2. 2019 uznala vlastnické právo k pozemku par. č. 1529/3 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi duplicitními vlastníky pozemku par. č. 1529/3 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany souhlasné prohlášení, kterým Obec Rouchovany uzná, že oprávněným vlastníkem uvedeného pozemku je Kraj Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení  dle materiálu ZK-02-2019-31, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0379/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u  Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-31, př.  1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz