Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-49: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2019-49.pdf, ZK-02-2019-49pr01.pdf , ZK-02-2019-49pr02.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-02-2019-49
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Domácí hospicová péče

Rada Kraje Vysočina v prosinci 2009 schválila záměr financování hospicové péče větší měrou z rozpočtu kraje a kraj si tak v dotačním řízení stanoví, jaký rozsah hospicové péče bude financovat. S tímto financováním bude možné počítat i v dlouhodobém časovém výhledu.
Na základě tohoto rozhodnutí je financována z rozpočtu kraje hospicová péče  od r. 2010 dosud.

Pro rok 2019 bylo na financování provozování domácí hospicové péče v rámci Výzvy k předkládání projektů vyhlášené v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny vyčleněno 15 000 000 Kč.

Domácí hospicová péče se skládá jednak z činností, které spadají do odlehčovací služby, kterou mají provozovatelé registrovanou jako sociální službu financovanou podle schválených pravidel pro poskytování vyrovnávací platby z prostředků kraje.
O financování této složky hospicové péče již provozovatelé požádali v dotačním řízení podle zásad schválených zastupitelstvem kraje v říjnu a podle nich byl stanoven příspěvek kraje
na vyrovnávací platbu s přepočtem na úvazek. Další složkou domácí hospicové péče jsou činnosti, které nelze zařadit mezi činnosti definované zákonem o sociálních službách
(např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými).
Tyto činnosti je nutné spolufinancovat z rozpočtu kraje – Fondu Vysočiny na základě „Výzvy k předkládání projektů“, přičemž tyto činnosti mohou být hrazené i z dalších zdrojů
(např.  ze zdravotního pojištění, úhrad klientů apod.).

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0783/08/2018/ZK dne 11. 12. 2018 v rámci „Výzvy k předkládání projektů“ postup na financování domácí hospicové péče pro rok 2019 s tím,
že minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč. Maximální výše dotace  je stanovena jako součet součinu počtu způsobilých pracovních úvazků projektu a částky 42 000 Kč na pracovní úvazek za měsíc a částky určené na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti, to vše vynásobené počtem měsíců poskytování přímé péče  = (42 000*počet způsobilých úvazků + částka určená na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti)*počet měsíců poskytování přímé péče. 

Maximální částka určená na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti je nastavena v hodnotách:

rozsah pracovní pohotovosti

částka za měsíc

do 50 klientů s PPS 40[1] a níže za rok

30 000 Kč

50 – 150 klientů s PPS 401a níže za rok

60 000 Kč

151 a více klientů s PPS 401 a níže za rok

90 000 Kč

Částky uvedené v tabulce jsou stanoveny jako maximální možný požadavek na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti, přičemž reálný požadavek žadatel vypočítá podle očekávaných nákladů.

Podrobný rozpis částek pro jednotlivá zařízení je uveden v příloze ZK-02-2019-49, př. 1.


[1] hodnocení pacientů na škále paliativ performance score

Návrh řešení

Zařízení celkem požádala o 22 453 829 Kč na Provozování domácí hospicové péče 2019. Požadovaná částka převyšuje částku vyčleněnou pro dotační řízení o 7 453 829 Kč.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu na základě vyhodnocení podaných žádostí podle kritérií stanovených ve „Výzvě k předkládání projektů“ schválit pro jednotlivé poskytovatele výši dotace dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 1. Vzhledem k výši alokace a převisu požadavků byly použity sazby 21 000 Kč příspěvku na úvazek a měsíc  a sazby 20 000 Kč, 40 000Kč a 60 000 Kč na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti.

Alokace ve Fondu Vysočiny ve výši 15 mil. Kč byla odvozena od výdajů na podporu v prvním pololetí roku 2018 v dotačním řízení OSV a na základě individuálních žádostí. V době přípravy alokace ve třetím čtvrtletí 2018 nebylo známo, kdy dojde k nasmlouvání Mobilní specializované paliativní péče se zdravotními pojišťovnami, s kolika poskytovateli budou tyto smlouvy uzavřeny a jak tato změna ovlivní náklady a výnosy v jednotlivých střediscích. Navržená podpora je oproti maximálním hodnotám v jednotlivých parametrech snížena tak výrazným způsobem, že vzniká riziko ohrožení provozu některého ze středisek. V rámci dalšího postupu odbor sociálních věcí předpokládá, že ve druhém čtvrtletí roku 2019 provede analýzu vývoje nákladů a výnosů jednotlivých středisek, kterou předloží do rady kraje k posouzení, zda bude potřebné dofinancování této oblasti péče na základě individuálních žádostí.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0371/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Provozování domácí hospicové péče 2019 (ORJ 5100000002) činí 15 000 000 Kč.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

doporučila usnesením č. 006/02/2019/Kspp

radě kraje

poskytnout dotaci ve výši 14 995 000 Kč na provozování domácí hospicové péče
dle materiálu Kspp-02-2019-05, př. 2.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům,
    na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz