Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-59: Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019

ZK-02-2019-59.pdf, ZK-02-2019-59pr01.xls

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-02-2019-59
Název Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
Zpracoval P. Hamáčková, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Účelem programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků včetně zákonných odvodů. Navýšení kapacit se realizuje rozšířením pozic o činnost dalšího odborného pracovníka. Zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří. Je však nutné využít navýšení pro zvýšení počtu pracovníků poskytujících poradenskou službu – psycholog, pedagog, speciální pedagog nebo sociální pracovník. Program pro rok 2019 navazuje na obdobný program vyhlášený pro rok 2018. Je určen pro zajištění pozic vytvořených v roce 2018 i v roce 2019.

MŠMT rozhodnutím č. 2508-10/2019-1 poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 8 875 033 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-02-2019-59, př. 1. Schválené navýšení pracovních úvazků pro odbornou podporu činí celkem 12,6 úvazků.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 2. 2019 a usnesením č. 0338/06/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 19. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz