Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-77: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019

ZK-02-2019-77.pdf, ZK-02-2019-77pr01.docx

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-02-2019-77
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Program je určen pro obce na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany (JPO) kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, a plánují vybavit tuto jednotku motorgenerátorem k výrobě elektrické energie - elektrocentrálou.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 v objemu 2 mil. Kč na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Dotace z programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem vybavit JPO speciálním technickým zařízením - přenosný motorgenerátor se spalovacím motorem, který slouží k výrobě elektrické energie (elektrocentrála) pro činnost za mimořádné situace, kdy dojde z důvodu např. živelních pohrom k výpadku dodávek elektrické energie a je nutno zajistit náhradní zásobování objektů a míst, jejichž chod je nezbytný pro zajištění základních funkcí v území.

O dotaci budou moci žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, a zároveň na tuto jednotku nebyla obci z rozpočtu kraje poskytnuta dotace dle dotačního programu "Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018" na pořízení elektrocentrály v předchozím roce tj. 2018. Minimální výše dotace je 25 000 Kč, maximální 35 000 Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je ve výši 50 %. Uspokojeno tak bude okolo 60 obcí.

Dotace byla poskytována za obdobných podmínek i v roce 2018. Výzva je obsahem materiálu ZK-02-2019-77, př. 1.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0361/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02732.

Odbor ekonomický

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-77, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz