Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-07: Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2020-07.pdf, ZK-02-2020-07pr01.pdf , ZK-02-2020-07pr02.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-02-2020-07
Název Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 24. 2. 2020 se na Kraj Vysočina obrátila starostka obce Rohozná se žádostí o finanční dar v souvislosti se škodami způsobenými živelní pohromou – vichřicí Sabine dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 1. Dne 10. 2. 2020 postihla obec Rohozná živelní pohroma. Bylo poškozeno 81 objektů, z toho 8 nemovitostí v majetku obce (nová hasičská zbrojnice, stará hasičská zbrojnice, kaple sv. Václava, budova bývalé školky, dílny obce, obecní sklady, budova pošty, ubytovna řidičů autobusů a garáže se skladem). Odhadnuté škody na pojištěných objektech ve vlastnictví obce činí 1 250 000 Kč. Další náklady spojené s živelní pohromou činí cca 1 200 000 Kč.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516 ve výši 1 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Požární ochrana a IZS o částku 1 500 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva na poskytnutí finančního daru obci Rohozná a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0388/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 173 600 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02949.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz