Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

ZK-02-2020-10.pdf, ZK-02-2020-10pr01.doc , ZK-02-2020-10pr02.doc , ZK-02-2020-10pr03.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-02-2020-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2019 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2020 dne 11. 2. 2020.

Za ukrajinskou a českou stranu byla navržena řada projektů, které by se v rámci partnerské spolupráce mohly v roce 2020 realizovat. V termínu 21. až 24. 1. 2020 se uskutečnila pracovní cesta členů Stálé konference do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (zápis je přílohou materiálu č. 1, ZK-02-2020-10, př. 1), jejímž účelem bylo především všechny navrhované projekty osobně navštívit a prohlédnout. Ukrajinská strana již dodala v písemné podobě rozpočty všech navrhovaných akcí. Výše finančního podílu ukrajinské strany u všech navržených investičních projektů splňuje podmínku 50 % : 50 %.

Jedním z cílů výše zmíněné pracovní cesty bylo také přivézt informace o aktuální situaci na Ukrajině. Po projednání s ukrajinskou stranou je pro ně největší pomocí pokračovat i nadále ve spolupráci obou regionů, a to ve stejných intencích jako doposud, protože dlouhodobá spolupráce, vytváření trvalých hodnot a poskytování pomoci potřebným lidem, je pro ukrajinskou stranu tím největším přínosem.

Stálá konference na základě závěrů z výše zmíněné pracovní cesty rozhodla o finálním výběru konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatská oblast Ukrajiny na rok 2020.

Výběr investičních projektů na rok 2020 splňuje následující požadavky:

  • zaměření na chudé a potřebné oblasti, havarijní situace;
  • zaměření na nejpotřebnější resorty (školství, sociální oblast, zdravotnictví);
  • plošné rozprostření projektů do celé Zakarpatské oblasti (nejen na jeden okres);
  • podíl spolufinancování 50 % : 50 %, v některých projektech je dokonce vyšší procentuální podíl ukrajinské strany;
  • dokončení rozpracovaných projektů.

    Konkrétní seznam projektů vybraný Stálou konferencí pro rok 2020 je přílohou tohoto materiálu č. 2 (ZK-02-2020-10, př. 2). Vyjádření Stálé konference je obsaženo ve stanoviscích k tomuto materiálu.

Návrh řešení

OSH navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2020-10, př. 3.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0383/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Stálá konference

Stálá konference schválila návrh výběru a rozpočtu konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatí na rok 2020.

Ve Stálé konference jsou zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 osoba za každý klub).

 

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID:O02939.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 je v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) uvažována částka 6 milionů Kč na úhradu nákladů v rámci podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2020-10, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz