Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů

ZK-02-2020-12.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-02-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0081/02/2016/ZK a č. 0196/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ (dále jen „Projekt Modernizace perinatologického centra“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Havlíčkův Brod“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy.

V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0445/06/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 77 500 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu Modernizace perinatologického centra. Následně byl na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje usnesení č. 0484/07/2019/ZK uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým byl prodloužen termín vrácení zápůjčky. Nemocnice Havlíčkův Brod je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022.

Zápůjčka na realizaci třetí etapy Projektu Modernizace perinatologického centra byla Nemocnici Havlíčkův Brod poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 77 500 000 Kč.

Dne 20. 2. 2020 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 40 107 503,48 Kč odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci třetí etapy Projektu Modernizace perinatologického centra.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt PCHO“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Třebíč“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Aby Nemocnice Třebíč splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů předkládaných projektů, rozdělila schválený Projekt PCHO na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále také „Projekt ZT a vybavení“).

V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.  0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací obou projektů a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že Nemocnice Třebíč je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Zápůjčka na realizaci Projektu ZT a vybavení byla Nemocnici Třebíč poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 61 233 875,37 Kč.

Dne 25. 2. 2020 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část poskytnuté zápůjčky ve výši 8 175 016,79 Kč, odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci třetí etapy Projektu ZT a vybavení.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0381/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a  o částku 8 175 016,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz