Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-14: Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019

ZK-02-2020-14.pdf, ZK-02-2020-14pr01.xls , ZK-02-2020-14pr02.pdf , ZK-02-2020-14pr03.pdf , ZK-02-2020-14pr04.pdf , ZK-02-2020-14pr05.pdf , ZK-02-2020-14pr06.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-02-2020-14
Název Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2020. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2019, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2019 cca 804 700 000 Kč. Z  této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 371 500 831,41 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0012/01/2020/ZK), do kapitoly Doprava, přílohy D1 a přílohy D2 ve výši 150 000 000 Kč (dle usnesení č. 0041/01/2020/ZK). Dále byl v zastupitelstvu kraje  schválen převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 540 000 Kč (usnesení č. 0012/01/2020/ZK – splátky zápůjček od příspěvkových organizací). Celkově se jedná o částku 525 040 831,41 Kč.

V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2019 musí být do rozpočtu kraje na rok 2020 zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Po výše popsaných operacích zůstává k dispozici částka ve výši 276 926 254,79 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2020, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2019. Byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava o částku 60 000 000 Kč (z toho částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech a částka 10 000 000 Kč na pořízení kamerového systému a autorizovaného měření nafty - realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací). Výše uvedený požadavek bude zastupitelstvu kraje předložen ke schválení samostatným materiálem. Dále byl vznesen požadavek na zapojení do rozpočtu kraje roku 2020, do kapitoly Zdravotnictví ve výši 61 500 000 Kč (částka 60 000 000 Kč položka rezerva – na zkvalitnění lékařské péče a posílení cashflow a částka 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru pro Město Žďár nad Sázavou na pořízení rentgenového přístroje pro Polikliniku Žďár nad Sázavou), do kapitoly Školství, mládeže a sportu v celkové výši 21 800 000 Kč (částka 800 000 Kč na poskytnutí finančního daru pro FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., částka 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí a částka 20 000 000 Kč na podporu obcí na výstavbu významných strategických sportovních zařízení), do kapitoly Kultura ve výši 795 200 Kč na poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků a do kapitoly Požární ochrana a IZS ve výši 5 400 000 Kč na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina na zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Dále je navrhován převod ve výši 70 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na řešení kůrovcové kalamity a sucha, s tím že finanční prostředky budou využity ve Fondu Vysočiny na program Hospodaření v lesích 2020. Zbývající část disponibilních prostředků z roku 2019 ve výši 57 431 054,79 Kč navrhuje odbor ekonomický převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2019 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2020 dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 70 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na řešení kůrovcové kalamity a sucha. Zbývající část disponibilních prostředků z roku 2019 ve výši 57 431 054,79 Kč odbor ekonomický navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Dále navrhujeme poskytnout finanční dar pro FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 2, finanční dar pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 3 a finanční dar Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč na pořízení rentgenového přístroje dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 4.

Odbor ekonomický také navrhuje rozhodnout poskytnout dotaci České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5, poskytnout dotaci Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0389/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrženým řešením a usnesením.

Odbor zdravotnictví

nemá k návrhu usnesení připomínek.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje poskytnout dotaci České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR vnímá ZOO Jihlava jako významný subjekt s mimořádnou nabídkou v oblasti cestovního ruchu s nadregionálním významem - ZOO Jihlava je dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Kraji Vysočina. OKPPCR vnímá pozitivně hledání cest, jak zvýšit atraktivitu ZOO Jihlava v období mimo hlavní sezónu - předkládaný projekt podporujeme a doporučujeme ke schválení v předmětné části návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 1;

rozhoduje
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 2;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 3;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 4;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz