Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-45: Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

ZK-02-2020-45.pdf, ZK-02-2020-45pr01.pdf , ZK-02-2020-45pr02.pdf , ZK-02-2020-45pr03.pdf , ZK-02-2020-45pr04.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-02-2020-45
Název Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
Zpracoval S. Juránek
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 4
Popis problému

Od roku 2015 stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) poskytl každý rok finanční prostředky na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Celková výše prostředků poskytnutých za dané období Kraji Vysočina převyšuje 1,4 miliardy Kč. Zatím vždy byly finanční prostředky poskytnuty a smlouva uzavřena tak, že zbývalo velmi málo času na výběr zhotovitele. Proto v roce 2018 a 2019 rada kraje udělila Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV) souhlas, se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností financovaných z rozpočtu SFDI. Tento postup, se vzhledem k následnému podpisu smluv o poskytnutí příspěvku ze SFDI ke dni 18. 7. 2018 a v roce 2019 ke dni 10.7.2019 osvědčil. V roce 2019 se díky tomu podařilo včas zajistit zhotovitele a vyčerpat celou alokaci pro náš kraj. V současné době se rozbíhají jednání mezi kraji a Vládou ČR o finančních prostředcích na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd tak jako v minulých letech. Pokud bude poskytnutí dotace Vládou ČR schváleno, Kraj Vysočina plánuje čerpat prostředky prostřednictvím KSÚSV a to v co nejvyšší míře. KSÚSV požádala dopisem, který je přílohou ZK-02-2020-45, př. 1, zřizovatele o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností.  Soutěženy s odloženou účinností by byly pouze akce, na které se plánuje využít prostředky z rozpočtu SFDI na rok 2020. Aby se stihlo dokončit tyto stavby do začátku zimního období, tj. 31. 10. 2020, je nutné být připraveni a zajistit zhotovitele včas. KSÚSV žádá o poskytnutí ručitelského závazku ke stavbám dle seznamu v příloze ZK-02-2020-45, př. 2. V případě, že nebudou poskytnuty avizované prostředky z fondu SFDI tak jako v minulých letech, bude KSÚSV žádat zřizovatele o finanční prostředky na pokrytí těchto staveb. Jedná se o převzetí ručitelského závazku v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o kterém rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Dále je navrhováno zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2019 v celkové výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020 kapitoly Doprava.

Z této částky by byl zvýšen příspěvek na provoz pro KSÚSV na realizaci akcí z přílohy D1 - Silnice II. a III tříd a mosty část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") o částku 50 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 3 a investiční příspěvek pro KSÚSV o částku 10 000 000 Kč za účelem pořízení kamerového systému a autorizovaného měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 4.

KSÚSV má tyto projekty připraveny. Je nezbytné schválit finanční krytí tak, aby mohla být neprodleně zahájena výběrová řízení na zhotovitele a akce úspěšně realizovány v roce 2020.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v příloze ZK-02-2020-45, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč. Tato částka odpovídá množství financí, které SFDI poskytlo v roce 2019 Kraji Vysočina. Tento postup umožní včasný výběr zhotovitele stavebních akcí a zejména jejich dokončení do začátku zimního období.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje schválit:

  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu ZK-02-2020-45, př.  3 a ZK-02-2020-45, př.  4.
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1A dle materiálu ZK-02-2020-45, př.  3
  • zvýšení "Investičního příspěvku" o 10 000 000 Kč na pořízení kamerového systému a autorizované měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př.  4.

Průběžnými opravami dojde ke zlepšení problémových míst na silniční síti Kraje Vysočina. V případě navýšení finančního krytí, je KSÚSV připravena realizovat všechny tyto jmenovité akce v roce 2020. Pořízení kamerového systému a autorizovaného měření nafty Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k velikosti vozového parku organizace doporučuje. Detailnější odůvodnění včetně návratnosti této investice je součástí materiálu ZK-02-2020-45, př. 4.

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládané náklady jednotlivých stavebních akcí vycházejí z rozpočtů zpracovaných v rámci projektových dokumentací.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0397/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. V případě nutnosti naplnění ručitelského závazku bude třeba přijmout příslušné rozpočtové opatření v rámci prostředků kraje.

Návrh usnesení souhlasí

s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč;

schvaluje
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálů ZK-02-2020-45, př. 3 a ZK-02-2020-45, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 3;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový systém a autorizované měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 4;
ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.

Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz