Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-48: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-48.pdf, ZK-02-2020-48pr01.pdf , ZK-02-2020-48pr02.pdf , ZK-02-2020-48pr03.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-02-2020-48
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“. Program je zaměřen na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a  národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity.

Uzávěrka Programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ byla dne 31. 1. 2020. Bylo doručeno celkem 8 žádostí s celkovým finančním požadavkem 253 000 Kč. U všech doručených žádostí byla provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě. Všech 8 žádostí splnilo podmínky výzvy a žadatelé jsou navrženi na podpoření.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu ZK-02-2020-48, př. 1 a uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 2. V příloze ZK-02-2020-48, př. 3 jsou dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 a usnesením č. 0261/05/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové přehlídky v kultuře 2020 (ORJ 4000000015) činí 350 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz