Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-50: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-50.pdf, ZK-02-2020-50pr01.pdf , ZK-02-2020-50pr02.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-02-2020-50
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Domácí hospicová péče

Rada Kraje Vysočina v prosinci 2009 schválila záměr financování hospicové péče větší měrou z rozpočtu kraje a kraj si tak v dotačním řízení stanoví, jaký rozsah hospicové péče bude financovat. S tímto financováním bude možné počítat i v dlouhodobém časovém výhledu. Na základě tohoto rozhodnutí je financována z rozpočtu kraje hospicová péče od r. 2010 dosud.

Pro rok 2020 bylo na financování provozování domácí hospicové péče v rámci Výzvy k předkládání projektů vyhlášené v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny vyčleněno 15 000 000 Kč.

Domácí hospicová péče se skládá z činností, které spadají do odlehčovací služby, kterou mají provozovatelé registrovanou jako sociální službu financovanou podle schválených pravidel pro poskytování vyrovnávací platby z prostředků kraje. O financování této složky hospicové péče již provozovatelé požádali v dotačním řízení podle zásad schválených zastupitelstvem kraje v září a podle nich byl stanoven příspěvek kraje na vyrovnávací platbu s přepočtem na úvazek. Další složkou domácí hospicové péče jsou činnosti, které nelze zařadit mezi činnosti definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek, práce s pozůstalými). Tyto činnosti je nutné spolufinancovat z rozpočtu kraje - Fondu Vysočiny na základě „Výzvy k předkládání projektů“, přičemž tyto činnosti mohou být hrazené i z dalších zdrojů (např. ze zdravotního pojištění, úhrad klientů apod.).

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0558/07/2019/ZK dne 10. 12. 2019 v rámci „Výzvy k předkládání projektů“ postup na financování domácí hospicové péče pro rok 2020 s tím, že minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč. Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 6 000 000 Kč. Dotace je stanovena jako součin předpokládaného počtu klientů s PPS 40[1] a méně (indikovaná péče mobilního specializovaného týmu) na kalendářní rok 2020 a částky 28 000 Kč. V případě, že součet požadavků bude převyšovat alokaci programu, může být snížen počet klientů, který bude použitý pro výpočet dotace a který bude schválen jako minimální počet klientů zařazených do péče mobilního specializovaného paliativního týmu.

[1] hodnocení pacientů na škále paliativ performance score.

Návrh řešení

Zařízení celkem požádala o částku 24 564 000 Kč na Provozování domácí hospicové péče 2020. Požadovaná částka převyšuje částku vyčleněnou pro dotační řízení o 9 564 000 Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu na základě vyhodnocení podaných žádostí podle kritérií stanovených ve „Výzvě k předkládání projektů“ schválit pro jednotlivé poskytovatele výši dotace dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 1. Vzhledem k výši alokace a převisu požadavků byl krácen počet pacientů u všech žadatelů poměrným způsobem. Může tak dojít k tomu, že poskytovatelé nebudou schopni plně vyhovět všem zájemcům. Odbor sociálních věcí do konce května předloží radě kraje informaci o vývoji poskytování, personálního zabezpečení a financování domácí hospicové péče v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0444/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. 

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 009/02/2020/Kspp ze dne 14. 2. 2020 doporučuje schválit poskytnout dotace v rámci programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu KSPP-02-2020-02, př. 4.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Provozování domácí hospicové péče 2020 (ORJ 5100000008) činí 15 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz