Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-52: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-52.pdf, ZK-02-2020-52pr01.pdf , ZK-02-2020-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-02-2020-52
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Beranová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje již od roku 2006 a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky. Z dotací kraje bývají financovány především náklady na koordinátora dobrovolníků, na vyhledávání nových dobrovolníků, jejich zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje.

V roce 2019 byla na území kraje podpořena síť 11 center, která se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 3 096 400 Kč. V roce 2019 odpracovalo 1 080 dobrovolníků 45 925 dobrovolnických hodin.

Ve Fondu Vysočiny je na podporu dobrovolnictví zahrnuto 3 100 000 Kč.

Návrh řešení

Program na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina stanoví následující postup výpočtu:

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 450 000 Kč.

Výše dotace na jeden projekt je stanovena jako součin předpokládaného počtu hodin dobrovolnické práce uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace a částky 70 Kč za hodinu.

V případě, že součet požadovaných dotací od všech žadatelů bude převyšovat alokaci programu, bude poskytnutá dotace poměrně snížena v částce za hodinu zajištěné dobrovolnické služby.

I v letošním roce převyšuje požadovaná částka alokaci. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni provést krácení u všech poskytovatelů. Předpokládaný počet dobrovolnických hodin jsme vynásobili částkou 67 Kč, nikoliv 68 Kč, jak tomu bylo v minulém roce. Organizační zabezpečení každé dobrovolnické hodiny bylo tedy podpořeno částkou 67 Kč.

Odbor sociálních věcí navrhuje poskytnout dotaci z FONDU VYSOČINY na podporu projektů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ v celkové výši 3 083 200 Kč.

Podrobný rozpis částek pro jednotlivá dobrovolnická centra je uveden v přílohách ZK-02-2020-52, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0443/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Dobrovolnictví 2020 (ORJ 5100000012) činí 3 100 000 Kč.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Navrhla usnesením č. 009/02/2020/Kspp

Radě Kraje doporučit

  • schválit poskytnout dotace jednotlivým poskytovatelům v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2020 dle materiálu Kspp-02-2020-02, př. 2.
Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz