Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-53: Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-02-2020-53.pdf, ZK-02-2020-53pr01.docx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-02-2020-53
Název Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Švarcová, E. Volavková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 1852/33/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Klíčové aktivity schváleného projektu jsou pro informaci uvedeny v materiálu ZK-02-2020-53, př. 1. Projekt byl předložen do výzvy č. 03_15_018 – Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech Operačního programu Zaměstnanost. Zahájení realizace projektu je plánováno od 1. 4. 2020 a ukončení 30. 9. 2022. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 35 449 209,60 Kč. Cílem projektu je systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Pilotně bude vyzkoušen nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů pomoci za účelem zvýšení kvality života klientů sociálně zdravotního pomezí.

Pro uvedený projekt byla stanovena spoluúčast kraje ve výši 5 % celkových nákladů projektu, která činí 1 772 460,52 Kč.

Návrh řešení

Z důvodu finančního zajištění realizace projektu od 1. 4. 2020 žádáme o spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. 1 772 460,52 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0446/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 35,45 mil. Kč, předpokládá se spoluúčast kraje ve výši cca 1,77 mil. Kč. Finanční prostředky schválené na spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz