Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-54: Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

ZK-02-2020-54.pdf, ZK-02-2020-54pr01.pdf , ZK-02-2020-54pr02.doc

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-02-2020-54
Název Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor sociálních věcí obdržel žádost organizace Vrátka, z.s. o poskytnutí dotace na službu Sociální rehabilitace, která je poskytována v Komunitním centru Moravia.

Služba Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a zahrnuje soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem prevence sociálního vyloučení. Realizace poskytované sociální služby probíhá v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě Rozhodnutí o registraci vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina od roku 2012.

Sociální rehabilitace nabízí aktivity a činnosti vedoucí k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život.

Služba je od roku 2016 financována z Individuálního projektu kraje s kapacitou 10 klientů.

Na základě usnesení č. 0433/03/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o navýšení kapacity služby z 10 na 15 klientů a navýšení pracovních úvazků do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Důvodem tohoto rozšíření byl projekt města Třebíč na rekonstrukci bývalého kina na komunitní centrum, které zahrnuje kavárnu zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, kteří jsou při práci podporováni odbornými pracovníky služby sociální rehabilitace.

Dotace bude použita k podpoře aktivit Sociální rehabilitace – Chráněné kavárny v Komunitním centru Moravia v Třebíči, které byly zahájeny v lednu 2020 a nejsou financovány z individuálního projektu kraje.

Cílem Chráněné kavárny je umožnit klientům sociální rehabilitace naučit se kontaktu se zákazníkem. Naučit se příjemnému a přátelskému vystupování, naučit se obsloužit zákazníka dle jeho přání. Sociální rehabilitace v kavárně neobnáší jen obsluhu zákazníka, ale veškeré činnosti, které jsou zapotřebí k provozu samotné kavárny.

Služba Sociální rehabilitace je ze zákona službou bez úhrady od klientů. Organizace požádala o poskytnutí dotace ve výši 1 864 672 Kč na podporu činnosti služby dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 1.

Návrh řešení

Navrhujeme poskytnout dotaci organizaci Vrátka,z.s. na podporu poskytování sociální služby Komunitního centra Moravia - Chráněné kavárny ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2. Odbor sociálních věcí doporučuje, aby žadatel, nebudou-li poskytnuté prostředky dostatečné, projednal možnost spolufinancování sociální služby s městem Třebíč, jehož obyvatelům služba slouží a s jehož příspěvkem ve své žádosti nepočítá. (předpoklad spolufinancování městem je uveden v dopise městského úřadu ze dne 15. 2. 2018; sociální rehabilitace je financována z projektu EU, a proto nemá stanovený podíl spolufinancování ze strany obcí, ale v případě kapacity nad rámec tohoto projektu je takové spolufinancování potřebné) Navržená částka nepřesahuje obvyklou výši vyrovnávací platby na předmětný druh sociální služby. Poskytnutí dotace bude ošetřeno smlouvou uvedenou v materiálu ZK-02-2020-54, př. 2. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci. Současně navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, kterým bude zvýšen § 4344 a současně snížen § 4399 o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0447/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 – Sociální rehabilitace o částku 1 600 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci Vrátka, z.s., IČO: 22681841, ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz