Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-58: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-58.pdf, ZK-02-2020-58pr01.pdf , ZK-02-2020-58pr02.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-02-2020-58
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší návrh na poskytnutí dotací z programu „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0565/07/2019/ZK.

Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 8 000 000 Kč a oprávněným žadatelem jsou pouze sportovní spolky se získaným statutem krajských center talentované mládeže podle Pravidel Rady Kraje Vysočina, schválených dne 18. 12. 2018 usnesením č.  2303/36/2018/RK.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 18 žádostí ve výši 7 999 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 1 a současně rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 2.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0435/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 (ORJ 3000000013) činí 8 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz