Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-59: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-59.pdf, ZK-02-2020-59pr01.pdf , ZK-02-2020-59pr02.pdf , ZK-02-2020-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-02-2020-59
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Beneš, P. Horký, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Sportoviště 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0567/07/2019/ZK vyhlásilo program Sportoviště 2020. Celkový objem finančních prostředků programu je 3 000 000 Kč. Do tohoto programu bylo podáno celkem 98 žádostí, z toho 6 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálního nesouladu a 92 žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 43 žádostí v celkovém objemu 2 998 925 Kč. Řídicím výborem bylo rozhodnuto u třech projektů o poskytnutí dotace v poměrné výši 85 % požadované částky. Zůstatek alokace je 1 075 Kč.

Návrh řešení

OŠMS v souladu s usnesením Řídicího výboru programu Sportoviště 2020 navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 1.

Subjektům uvedeným v materiálu ZK-02-2020-59, př. 2 řídicí výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení či byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.

Současně OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem, dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 3.

Podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a  kontrole jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0436/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Sportoviště 2020 (ORJ 3000000011) činí 3 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 3;
  • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz