Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-60: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020

ZK-02-2020-60.pdf, ZK-02-2020-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-02-2020-60
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku SLIBY – CHYBY, z.s., tradičního organizátora vytrvalostního závodu horských kol JIHLAVSKÁ 24 MTB, o dotaci na pořádání Mistrovství Evropy pro rok 2020. Závody ME na 12 a 24 hodin se uskuteční v termínu od 26. – 28. 6. 2020 v Jihlavě a organizátor očekává zvýšené náklady na organizaci hlavně z důvodu vyšších nároků na technické zabezpečení. Žadatel tyto nemalé náklady hodlá hradit z dotací kraje, města a MŠMT.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325 dotaci ve výši 300 000 Kč na pořádání ME pro rok 2020.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Jihlavské 24 MTB – mistrovství Evropy uvažována částka 300 000 Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0432/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je počítáno s finančními prostředky na podporu Mistrovství Evropy 24 MTB.  

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02942.0002.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-60, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz