Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020

ZK-02-2020-62.pdf, ZK-02-2020-62pr01.pdf , ZK-02-2020-62pr02.xlsx , ZK-02-2020-62pr03.doc

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-02-2020-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí darů obcím na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020.

Tato podpora je upravena v „Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018 (dále jen „Zásady“), materiál ZK-02-2020-62, př. 1. Podle těchto Zásad poskytuje kraj obcím k 31. 8. dary. Celková potřebná částka činí 11 222 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 11 200 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2020, částku 22 000 Kč navrhuje OŠMS pokrýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Návrh řešení

Orgánům kraje je předložen k rozhodnutí návrh na poskytnutí darů obcím v souladu se Zásadami. OŠMS navrhuje poskytnout dary na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání, které splňují podmínky čl. 4  a čl. 5 Zásad, v celkové výši 11 222 000 Kč. Výše darů pro jednotlivé obce je uvedena v materiálu ZK-02-2020-62, př. 2.

OŠMS dále navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání.

S jednotlivými obcemi bude uzavřena darovací smlouva. Vzor smlouvy je uveden v materiálu ZK-02-2020-62, př. 3.

Z praktických důvodů OŠMS navrhuje, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo rozhodování o poskytování darů obcím dle Zásad i v případě, že se bude jednat o částku do 100 tis. Kč.

Podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má zastupitelstvo právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1 téhož zákona.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0429/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00304) je na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání schválena částka 11 200 tis. Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 173 600 tis. Kč.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 11 222 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz