Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-70: Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-02-2020-70.pdf, ZK-02-2020-70pr01.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-02-2020-70
Název Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval I. Hájková, R. Šedivý
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení mezinárodní spolupráce mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Horní Rakousko a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v  oblasti Průmysl 4.0“ v rámci Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika (9.  termín pro podávání žádosti – 18. 3. 2020).  

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 3. 3. 2020 usnesením č. 0424/07/2020/RK uložila Odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a rozhodla o předložení projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ do Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká Republika s tím, že pokud nebude tato mezinárodní spolupráce a její předfinancování zastupitelstvem schváleno, bude žádost stažena.

Obsahem projektu je spolupráce Kraje Vysočina a spolkové země Horní Rakousko při realizaci vybraných aktivit v oblasti Průmysl 4.0, které kromě zvýšení kvalifikace v dané oblasti na obou stranách hranice povedou také k naplňování cílů mezinárodní spolupráce Evropský region Dunaj-Vltava, resp. jeho střednědobého tématu „ERDV – prostor pro Společnost 4.0“.  

Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Duna-Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2). Evropský region Dunaj-Vltava (dále jen ERDV) byl slavnostně založen 30. 6. 2012.

Kraj Vysočina, spolková země Horní Rakousko a bavorské vládní obvody Dolní Bavorsko a Horní Falc se v rámci nového střednědobého tématu zavázaly k naplňování podtématu Průmysl 4.0, především v oblasti vzdělávání u malých a středních podniků (MSP), středních a vysokých škol či Star-Upů. Předkládaný projektový záměr se zaměřuje na zvyšování kvalifikace MSP v souvislosti s implementací konceptu Průmyslu 4.0, a to podél celého hodnotového řetězce, při zapojení středních a odborných škol, vysokých škol a řady dalších relevantních institucí (např. hospodářské komory, zprostředkovatelské agentury apod.) na obou stranách hranice. Díky spolupráci s Horním Rakouskem je možné získat prostředky na financování aktivit projektového (85% způsobilých výdajů) z Fondu malých projektů v rámci operačního programu Interreg V-A.

Záměrem obou partnerů je podat 2 zrcadlové projekty (projekty typu B), přičemž na realizaci aktivit obou projektů se budou podílet společně stejnou měrou.

V rámci předkládaného projektového záměru „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ mají být realizovány klíčové aktivity: Poznávací cesta „Implementace Průmyslu 4.0“, Roadshow „Průmysl 4,0“, Seminář pro střední školy a Marketing - vše na české straně projektového území a  za účasti zástupců z území AT-CZ i mimo něj. V rámci zrcadlového projektového záměru Horního Rakouska mají být realizovány klíčové aktivity: Seminář pro střední školy, Roadshow, Burza pro malé a střední podniky a školy, Dvojjazyčný leták (výstupy z Roadshow) a Marketing - vše na rakouské straně projektového území, za účasti zástupců z AT-CZ. Jedná se o inovované nebo zcela nové aktivity realizované v projektovém území. Díky zapojení dalších partnerů z území ERDV bude možné rozšířit pohled na implementaci konceptu Průmysl 4.0 o zkušenosti a  znalosti i mimo programové území AT-CZ.

Informace k projektovému záměru „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ včetně stanovisek, jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2020-70, př. 1. Doba realizace projektu bude v souladu s výzvou 15 měsíců se zahájením k 1. 10. 2020, s plánovaným celkovým rozpočtem max. 400 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že dotace FMP Interreg V-A Rakousko-Česká republika pokrývá 85 % uznatelných nákladů projektu (z prostředků ERDF) a bude proplácena v režimu ex-post, předpokládá se finanční účast Kraje Vysočina v projektu v rozsahu předfinancování způsobilých výdajů projektu a zajištění 15 % spolufinancování projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-02-2020-70, př. 1 a  schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.  

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0424/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je 400 tis. Kč, dotace z Fondu Malých projektů AT-CZ pokryje 85% způsobilých výdajů.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje

o mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-02-2020-70, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 18. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz