Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-74: Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

ZK-02-2020-74.pdf, ZK-02-2020-74pr01.pdf , ZK-02-2020-74pr02.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-02-2020-74
Název Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval P. Holý, E. Leligdonová, D. Pykalová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zapojení Kraje Vysočina do realizace projektu DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung (dále jen projekt) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále jen program), kde Kraj Vysočina bude vedoucím partnerem projektu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel na venkově prostřednictvím zavádění moderních technologií a digitalizace do praxe veřejné správy.

Doba realizace projektu je plánována od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022. Předpokládaný celkový rozpočet projektu bude činit 442 000 €, tj. 11 231 220 Kč (přepočteno kurzem 1 euro = 25,41 Kč). Rozpočet Kraje Vysočina činí 93 599 € (2 378 351 Kč). Spolufinancování krajem je ve výši 9 359,9 €, tj. 237 835 Kč (10 % z celkových nákladů partnera projektu), neboť v rámci Programu je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF a 5 % ze Státního rozpočtu České republiky).

Do projektu jsou vedle Kraje Vysočina zapojeni také Jihočeský kraj, Regionální rozvojová agentura jižních Čech, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a Země Dolní Rakousko prostřednictvím Úřadu zemské vlády Dolní Rakousko. Dolnorakouský partner v rámci projektu zrealizuje přeshraniční konferenci 35let Obnovy venkova, Projektoví partneři Dolní Rakousko a  Regionální rozvojová agentura jižní Moravy se v projektu budou zabývat analýzou komunikačních nástrojů obcí s občany. Jihočeský kraj bude řešit GIS aplikace pro obce a využití bezpilotního skenování krajiny pro úpravu digitálních map. Regionální rozvojová agentura jižních Čech bude analyzovat nástroje pro management obecních center a krajiny.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina bude zajišťovat vzdělávací aktivity v oblasti nástrojů pro zapojování veřejnosti do aktivit veřejné správy a místní Agendy 21. Projekt je realizován v rámci MA21 a navazuje na projekty MAG21, Angažovanci a MagNet, které jako vedoucí parter v rámci přeshraniční spolupráce vedl Kraj Vysočina a byly obcemi a veřejností vždy vysoce hodnoceny.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-74, př. 2 a schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0425/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Grémium ředitele

Grémium řaditele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina je cca 2,38 mil. Kč, předpokládá se spoluúčast ve výši 238 tis. Kč. Finanční prostředky schválené na předfinancování a spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Odbor informatiky

Obecně se záměrem souhlasíme. Aktivity vedoucí k většímu zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů veřejné správy a zlepšující informovanost jsou potřebné. V této oblasti již proběhlo historicky v oblasti IT několik projektů (eParticipate, VasNazor), některé stále probíhají (přenosy ZK měst, KPBI, eCrime) a některé sou připravovány (zapojení funkcí Portálu občana, funkce systému Samospráva, elektronická identita, nový web kraje).

Dáváme proto ke zvážení (na základě dalšího průběhu projektu) posouzení těchto existujících a plánovaných nástrojů Kraje Vysočina v rámci aktivit projektu a případné zapojení zástupce OI do projektového týmu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-74, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 3. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz