Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-75: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-02-2020-75.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-02-2020-75
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Morava, J. Říčan
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“, který byl předložen do 139. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada kraje na svém jednání dne 18. 02. 2020 usnesením č. 0311/05/2020/RK rozhodla o  předložení projektové žádosti „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-05-2020-73, př. 1 do 139. výzvy OPŽP s tím, že pokud nebude schváleno příslušné rozpočtové opatření, projekt nebude realizován, resp. žádost bude stažena.  Projektová žádost byla do 139. výzvy OPŽP předložena dne 26. 02. 2020.

Projekt řeší revitalizaci mokřadního území nacházejícího se v PR Prameniště Jankovského potoka. Zajištění péče o tuto lokalitu je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním podpory z OPŽP na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit z vlastního rozpočtu na zabezpečení této povinnosti. Cílem projektu je posílení biodiverzity dané lokality spočívající v realizaci osmi neprůtočných tůní, které zajistí zadržení vody v lokalitě, a tím podpoří příznivý vývoj mokřadního ekosystému. V rámci projektu bude realizována protierozní mez, která bude chránit řešené území před splachy půdy ze zemědělských pozemků ležících v sousedství. Dojde k částečnému odstranění dřevin a kosení mokřadní louky.

Celkové náklady projektu (včetně zpracované projektové dokumentace) se odhadují na 1,548 mil. Kč, způsobilé na 1,486 mil. Kč a dotace na 1,263 mil. Kč (85 % způsobilých výdajů). Přímé realizační náklady se odhadují na 1,327 mil. Kč  a vedlejší realizační náklady (technický, biologický dozor, apod.) na 330 tis. Kč. Celkové realizační náklady se tedy včetně rezervy předpokládají na 1,66 mil. Kč a je třeba zajistit předfinancování a spolufinancování.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor životního prostředí a  zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován. Pokud nebude žádost k projektu schválena ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a  Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekt nebude realizován.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 a usnesením č. 0311/05/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt je uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 1,66 mil. Kč, předpokládá se dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů (1,26 mil. Kč). Finanční prostředky schválené na předfinancování a spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Grémium ředitele

Souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz