Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-77: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-77.pdf, ZK-02-2020-77pr01.pdf , ZK-02-2020-77pr02.pdf , ZK-02-2020-77pr03.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-02-2020-77
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0571/07/2019/ZK. Program je určen na podporu staveb v oblasti zásobování pitnou vodou (podprogram A), odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B) a ochrany před povodněmi nebo suchem (podprogram C). Celkový objem finančních prostředků v programu je 70 000 000 Kč. V termínu příjmu žádostí ve dnech 13. 1. - 3. 2. 2020 bylo doručeno celkem 37 žádostí obcí, svazků obcí a právnické osoby. Celkové finanční požadavky jsou ve výši 155 753 879 Kč a to pouze v podprogramech A a B, do podprogramu C nebyly podány žádné žádosti. Řídicí výbor programu zasedal dne 19. 2. 2020. Z důvodu administrativního nesouladu s podmínkami danými výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 5 žádostí. Řídicí výbor hodnotil zbývajících 32 žádostí, z nichž doporučil rozhodnout poskytnout dotace 24  žadatelům s celkovou výší dotace 70 000 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídicího výboru rozhodnout poskytnout dotace z programu subjektům, na projekt a ve výši podle přílohy č. 1 tohoto materiálu a rozhodnout neposkytnout dotace z programu subjektům, na projekt a ve výši podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Dotace budou poskytnuty podle veřejnoprávních smluv, které jsou přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0452/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Stavby ve vodním hospodářství 2020 (ORJ 2000000006) činí 70 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 1;
  • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz