Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-03: Informace o činnosti krajského úřadu

ZK-03-2018-03.pdf, ZK-03-2018-03pr01.xls , ZK-03-2018-03pr02.xls , ZK-03-2018-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-03-2018-03
Název Informace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

Rada kraje v období od 27. 3. do 27. 4. 2018 neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 30. 1. 2018 a schválila změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského k 1. 4. 2018 na 463 zaměstnanců a k 1. 5. 2018 na 464  zaměstnanců (usnesení číslo 0149/04/2018/RK). Informace zazněla již na minulých jednáních Zastupitelstva Kraje Vysočina.

V rámci výhledu (doba od odeslání podkladů pro zprávu o činnosti krajského úřadu a do doby jednání zasedání zastupitelstva kraje) je pro radu kraje na jednání č. 14, které se bude konat 30. 4. 2018, připraveno projednání změny struktury krajského úřadu spočívající v navýšení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2018 o 3 pracovní místa na odboru informatiky, oddělení správy sítě 1 místo a oddělení správy databází a aplikací 2 místa, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby řádného a bezproblémového zajištění činností v ICT prostředí kraje, v oblasti poskytovaných služeb a z důvodu snížení míry rizika nedostatečné informační bezpečnosti. U uvedených pracovních míst je třeba zajistit úhradu osobních a souvisejících výdajů z rozpočtu kraje.

Pokud dojde ke schválení uvedených potřeb ze strany rady kraje, bude počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, stanoven k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců.

V daném období nedošlo k žádným personálním změnám v obsazení míst vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-03-2018-03, př. 1) je dle stavu ke dni 27. 4. 2018. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 463, z toho obsazených k 27. 4. 2018 je 455 pracovních míst. Na obsazení ostatních 8 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 27. 4. 2018.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-03-2018-03, př. 2).

 

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

 

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz