Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-04: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-03-2018-04.pdf, ZK-03-2018-04pr01.pdf , ZK-03-2018-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-03-2018-04
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě DA 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice (dále jen „PZ“) pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV – GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV – GŘ HZS ČR.

Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR. Obcím, které kraj požádají o dotaci, poskytnout v jednotlivých případech dotací do výše 2/3 přiznané státní dotace.

Maximální celková částka, která by mohla být potencionálním žadatelům z rozpočtu kraje vyplacena, činí pro rok 2018 21 mil. Kč. Tato částka se odvíjí od celkové výše státní dotace schválené MV – GŘ HZS ČR na rok 2018 (31 mil. Kč) a počtu obcí v Kraji Vysočina, které mohly o státní dotaci požádat. V Programu je na rok 2018 evidováno z Kraje Vysočina 126 obcí, které požádaly o dotaci na DA a 35 obcí, které požádaly o dotaci na PZ. MV – GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na DA 47 obcím a 4 obcím na PZ. Dotace byly rozděleny dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků.

Některé obce, které obdržely registraci ke státní dotaci na DA, využily usnesení zastupitelstva a  podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (ZK-03-2018-04, př.  1). Jedná se o kompletní žádosti došlé do 23. 4. 2018. Celková výše dotací, o kterou tyto obce požádaly, je 6 170 224 Kč. 15 obcí požádalo o dotaci na DA (4 466 000 Kč) a 1 obec o  dotaci na PZ (1 704 224 Kč).

Pro srovnání, v roce 2017 uzavřel kraj smlouvu o dotaci na DA s 69 obcemi v celkové výši 20 601 948 Kč.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA nebo PZ, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 6 170 224 Kč dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 2. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace (max. 300 000 Kč na DA, max.  3 000 000 Kč na PZ), což odpovídá 1/3 celkové ceny projektu.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0752/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02566.

Odbor ekonomický

Dotace obcím na dopravní automobily pro jednotky a výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice PO jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 v „Dalších možných požadavcích OSH“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva činí 230 374 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 170 224 Kč.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz