Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-05: Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2018-05.pdf, ZK-03-2018-05pr01.pdf , ZK-03-2018-05pr02.pdf , ZK-03-2018-05pr03.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-03-2018-05
Název Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 6. 2. 2018 schválilo usnesením č. 0192/01/2018/ZK dotační program „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018“ (dále jen Zásady). Dotace na akceschopnost jsou dle Zásad poskytovány za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (JPO) zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného Ministerstvem vnitra Generálním ředitelstvím HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2018. O výši dotací rozhoduje Zastupitelstvo kraje na základě žádostí obcí.

Ke dni 31. 3. 2018 (konečný termín pro podávání žádostí) bylo předloženo 160 žádostí
(ZK-03-2018-05, př. 1). Žádosti vyhodnotila odborná komise, jmenovaná radou kraje usnesením č. 0563/11/2018/RK, složená ze zástupců Kraje Vysočina, HZS Kraje Vysočina a SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina. Doporučení komise obsahuje mat. ZK-03-2018-05, př. 2. Žádosti byly hodnoceny ze dvou pohledů – zda byl splněn administrativní a  současně věcný soulad žádostí se Zásadami. Posouzením bylo zjištěno, že všichni žadatelé splňují podmínky dané Zásadami. Ve dvou případech žádaly obce o vyšší dotaci, než umožňují zásady pro danou kategorii jednotky. V těchto dvou případech odborná komise navrhuje výši dotaci upravit v souladu se Zásadami. Celková výše navržených dotací upravená v souladu s podmínkami Zásad činí 4 300 500 Kč.

V rozpočtu kraje na kapitole Požární ochrana a IZS je vyčleněno pro uvedený dotační program 4 300 000 Kč. Celková výše požadovaných dotací přesahuje alokované prostředky o 500 Kč. Převis žádostí nad plánovanými prostředky je způsoben tím, že se oproti minulým letům zvýšil počet jednotek, kterým vznikl nárok na dotaci (obec pořídila do vybavení JPO cisternovou automobilovou stříkačku).

Návrh řešení

Doporučuje se navýšit  o 500  Kč alokované prostředky na kapitole Požární ochrana a IZS na částku 4  300  500  Kč a vyhovět všem žadatelům, kteří požádali o dotaci z programu Zásady. Doporučení vychází ze skutečnosti, že při navýšení o tuto minimální částku bude možné vyhovět všem žadatelům, aniž by bylo nutno přistoupit k jakýmkoliv úpravám výše dotací jednotlivým žadatelům.

V souladu s vyhlášeným dotačním programem „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018“ a na základě předložených žádostí se navrhuje:

  • vyhovět všem žadatelům, kteří splnili podmínky stanovené Zásadami (ZK-03-2018-05, př. 1), a poskytnout těmto žadatelům dotaci za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle mat. ZK-03-2018-05, př. 3;
  • navýšit o 500 Kč prostředky alokované v rozpočtu kraje na kapitole Požární ochrana a IZS k pokrytí celkové výše požadovaných dotací 4 300 500 Kč.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0753/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 je počítáno s finančními prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02434.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 3;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení § 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 500 Kč.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz