Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-07: Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

ZK-03-2018-07.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-03-2018-07
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy (dále jen „výzva“). Aby nemocnice splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů předkládaných projektů, rozdělila schválený Projekt na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ (dále jen „Projekt RTG“) a „Zdravotnické technologie a vybavení“. V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.  0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO.

Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022 s tím, že nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022.

Zápůjčka na realizaci první etapy Projektu RTG byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 34 856 470 Kč.

Dne 10. a 11. 4. 2018 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 31 370 823 Kč odpovídající částce způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci první etapy Projektu RTG. Zbývající část zápůjčky ve výši 3 485 647 Kč odpovídající povinné spoluúčasti akce ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů akce je povinen vydlužitel vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy obdržel poslední splátku dotace.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0708/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823  Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a  přístroje do NMR“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz