Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-08: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

ZK-03-2018-08.pdf, ZK-03-2018-08pr01.pdf , ZK-03-2018-08pr02.pdf , ZK-03-2018-08pr03.DOC , ZK-03-2018-08pr04.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-03-2018-08
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 4
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) podala žádost o pomoc při zajištění dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik (dále jen „pracoviště“) dle materiálu ZK-03-2018-08, př. 1.

Současné pracoviště je ve stavu, který nevyhovuje požadavkům platné legislativy a zvyšující se potřebě individuálně připravovaných cytostatických léků. V současné ekonomické situaci není v silách nemocnice rekonstrukci pracoviště financovat z vlastních zdrojů.

Původní záměr byl vybavit stávající prostor dvěma izolátory při minimálním zásahu do stávajících prostor a stávajícího systému vzduchotechniky. Stávající vzduchotechnická soustava je společná pro prostory cytostatik s charakterem čistých prostor a pro lékárenské laboratoře, což je velmi nestandardní řešení pro prostory s manipulací cytostatik. Na základě zjištěných skutečností bylo nezbytné vzduchotechnické systémy oddělit.  Stávající přípravna je, co se týče podlahové plochy, pro instalaci druhého izolátoru nedostatečná (plošný požadavek na jeden izolátor je cca 10 m2). Za daných podmínek, zejména stavebně technických je nezbytné řešit problematiku přípravy cytostatik celkovou přestavbou - rekonstrukcí čistých prostor a instalací 2 izolátorových boxů s cílem vybudovat plnohodnotné oddělení přípravy cytostatik, neboť by z nové přípravny cytostatik v jihlavské nemocniční lékárně mohlo vzniknout regionální centrum ředění cytostatik na Vysočině. Účelem připravované přestavby je nejen zvýšení kapacity přípravy cytostatik, ale i přizpůsobení nové (upravené) provozovny i aktuálním legislativním požadavkům na tyto provozy kladené. Předpokládané náklady na rekonstrukci pracoviště se dle studie firmy PENTHA PRAHA pohybují okolo 7,5 mil. Kč bez DPH.

Detailní popis investičního záměru je uveden v materiálu ZK-03-2018-08, př. 2.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17 dle materiálu ZK-03-2018-08, př. 3.

Dále nemocnice, v souladu se smlouvou o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi nemocnicí a Krajem Vysočina, požádala radu kraje o vyslovení souhlasu se záměrem provést na předmětu nájmu technické zhodnocení.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice odbor zdravotnictví doporučil radě kraje schválit zařazení akce nemocnice v souladu s kartou záměru dle materiálu ZK-03-2018-08, př. 3 a souhlasit se záměrem provést na předmětu nájmu technické zhodnocení.

Dále odbor zdravotnictví navrhl radě kraje podílet se na financování rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik a doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku pro nemocnici ve výši 9 mil. Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u nemocnice.

Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí investičního příspěvku zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude nemocnici v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0703/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor majetkový

souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 57 118 tis. Kč

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-22 (příloha č. 4 tohoto materiálu).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz